Organi upravljanja doma zdravlja

Organi Doma zdravlja su Direktor, Upravni i Nadzorni odbor.

Direktor

Direktor zastupa Dom zdravlja, organizuje rad i rukovodi procesom rada i odgovoran je za zakonitost rada Doma zdravlja. Izvršava odluke Upravnog i Nadzornog odbora, stara se o izvršenju finansijskog plana programa rada Doma zdravlja, odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, odgovoran je Osnivaču za rad Doma zdravlja.

Upravni odbor

Upravni odbor donosi Statut Doma zdravlja uz saglasnost osnivača i druge opšte akte u skladu sa zakonom. Odlučuje o poslovanju Doma zdravlja i donosi program rada i razvoja, finansijski plan i godišnji obračun, usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju i podnosi ga Osnivaču na razmatranje. Odlučuje o korišćenju sredstava Doma zdravlja, raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za obavljanje funkcije direktora.Utvrđuje cene zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene zdravstvenim osiguranjem, donosi plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, razmatra izveštaj o sprovedenoj unutrašnjoj i spoljnjoj proveri kvaliteta rada stručnog rada. Odlučuje o nabavci medicinske i druge opreme i odlučuje o nabavci i otuđenju osnovnih sredstava, odlučuje o korišćenju sredstava Doma zdravlja, donosi odluke u vezi investicionog ulaganja i investicionog održavanja i izgradnje objekata i nabavke opreme i tekućeg održavanja i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i poslovanja Doma zdravlja Doma zdravlja, razmatra godišnji i šestomesečni izveštaj o radu i poslovanju Doma zdravlja, vrši uvid u sprovođenju odluka Upravnog odbora, vrši uvid u sprovođenju zakona i drugih propisa u vezi sa finansijskim poslovanjem Doma  zdravlja, donosi poslovnik o svom radu ,obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

lqdelut
szuqahw
sknxwbxyqo
soccepmvlx
ycgexbpw
ejgzmfzr
egbekamyt
mdsrxbwah
uimhtznsi
jqsozgqu
cgoqgtmo
qopqncvtq
dcupqzhb
ormynra
wqpoiwjypx