Здравље је највеће богастсво. Сачувајмо га!!!

У складу чланом, 7 – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  (,,Службени гласник РС,, ,бр.96/2019  и 58/2020), члана 23. Статута Дома здравља Обилић,  в.д. директора, расписује

                                                                                               КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом за следеће радно место

  1. Доктор медицине изабрани лекар, за потребе Службе здравствене заштите одраслих са кућним лечењем  – 1 извршилац на одређено време, ради замене привремено одсутног.

Опис послова за наведено радно место утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Обилић.

Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавајуи следеће услове:

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ: Високо образовање

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТИ

Уз пријаву својеручно потписану са кратком биографијом, адресом,   e-mail адресом и контакт телефоном, кандидати у затвореној коверти подносе:

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за  доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д.директора.

Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка огласа и биће истакнута на Огласној табли Дома здравља Обилић.

Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду податакао личности у сврху избора у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање , интернет страницама Министарства здравља РС и интернет страници Дома здравља Обилић.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу: Дома здравља Обилић, ул.Краља Петра I бб, 38213 Прилужје, Косово и Метохија, или доставити лично у Дому здравља Обилић, Служби за правне и кадровске послове, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.

ВД ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА ОБИЛИЋ

                    Др Марко Николић

<<< Show Posts >>>

Кунем се Аполоном лекаром, Асклепијем, Хигејом, и Панакејом, и за сведоке узимам све богове, и све богиње, да ћу се у складу са својим способностима и својим расуђивањем држати ове Заклетве...