Новости…

ДОМ ЗДРАВЉА ОБИЛИЋ

П Р И Л У Ж Ј Е

БРОЈ:

ДАНА: 20.04.2022.године

На основу чл.24. Закона о раду (,, Сл.гласник РС,, број24/05, 61/05, 54/0932/13 и 75/14), члана 7. и  8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( Сл.гласник РС,, број 106/2018 од 31.12.2018., и члана 22. Статута Дома здравља Обилић , а  у  складу са Кадровским планом за Дом здравља Обилић за 2022.годину број: 112-01-64/2022-02  , Сагласности Комисије Министарства здравља Републике Србије  број: 112-01-00131/2022-02 од 03.марта 2022.године, Сагласности Комисије Министарства здравља Републике Србије  број: 112-01-службено/2022-02 од 09.марта 2022.године, в.д.директора Дома здравља Обилић доноси:

О Д Л У К У

о избору кандидата

по Конкурсу  за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом,  број 259, од 11.03.2022 године

Ради попуне радног места  медицинска сестра- техничар – 3 извршилаца за потребе Дома здравља Обилић, изабрани су следећи кандидати:

1. Валентина Павловић

2.  Бранислав Тонић

3.  Страхиња Андрић

Ради попуне радног места  педијатријска сестра – техничар – 3 извршилаца за потребе Дома здравља Обилић, изабрани су следећи кандидати:

1. Милена Јаначковић

2. Марина Ристић

3. Милица Брадић

 Ради попуне радног места  гинеколошко-акушерска  сестра – техничар – 2 извршилаца за потребе Дома здравља Обилић, изабрани су следећи кандидати :

1. Александра Радосављевић

2. Војислав Бојковић      

Ради попуне радног места  возач  у санитетском превозу – 1 извршилац за потребе Дома здравља Обилић, изабран су следећи кандидат:    

  1. Стојан Здравковић                                            

Ради попуне радног места  спремач/ спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге- 1 извршилац за потребе Дома здравља Обилић, изабран  је следећи кандидат:  

1.  Војислав Пајевић

Образложење

По добијеној  Сагласности Комисије Министарства здравља Републике Србије  број: 112-01-00131/2022-02 од 03.марта 2022.године, Сагласности Комисије Министарства здравља Републике Србије  број: 112-01-службено/2022-02 од 09.марта 2022.године, в.д.директора Дома здравља Обилић је дана 11.03.2022.године, расписао Конкурс за пријем у радни однос који је објављен на сајту Националне службе за запошљавње Р.Србије , сајту Министарства здравља Р.Србије,  Огласној табли  Дома здравља Обилић.

По објављеном Конкурсу пријавило се 57  кандидата.

Након обављених разговора са пријављеним кандидатима који испуњавају услове за заснивање радног односа, и услова предвиђених  у Конкурсу, извршен  је избор као у диспозитиву ове Одлуке, јер је утврђено да ће изабрани кандидати најуспешније обављати послове радног места за које су изабрани.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се покренути  спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана пријема исте.   

В:Д:ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ОБИЛИЋ

Др Мирко Машић